Przetargi

Ostrów Wielkopolski, dnia 2 listopada 2017 r.

 

PO VII WB 262.30.2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz.U.2017.729) Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, tj. drewno opałowe pozyskane z wycinki.

 

Zakres i termin przeprowadzenia przetargu – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/drewno/004.%20Ogłoszenie%20o%20sprzedaży%20drewna%2002.11.2017.pdf

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.6.2017

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniuDotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na  zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu Wykonawców
i odrzuceniu ofert

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.5.2017

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniuDotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu Wykonawców
i odrzuceniu ofert

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

 

Zadanie nr 1.

Oferta nr 2: Usługi Pogrzebowe B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy, ul. Limanowskiego 27,
63-400 Ostrów Wielkopolski

W ogólnej cenie brutto oferty: 12.960,00 zł.

 

Zadanie nr 2.

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JEZIERSKI SC., ul. Targowa 18A, 63-200 Jarocin

W ogólnej cenie brutto oferty: 14.300,00 zł.

 

Zadanie nr 3.

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

W ogólnej cenie brutto oferty: 136.500,00 zł.

 

Zadanie nr 4.

Oferta nr 6: Zakład Stolarsko-Tartaczny SC, Usługi Pogrzebowe Helena Pawlak, Sławomir Pawlak, Olszyna 82, 63-500 Ostrzeszów

W ogólnej cenie brutto oferty: 34.020,00 zł.

 

Zadanie nr 5.

Oferta nr 3: Zakład Pogrzebowy ARKA, Zofia, Piotr Golińscy, ul. Sienkiewicza 15, 63-300 Pleszew

W ogólnej cenie brutto oferty: 30.000,00 zł.

 

Zestawienie przyznanych punktów:

 

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy

w zł

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena (C) - 60%, Czas reakcji (CR) – czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia – 40%

Liczba przyznanych punktów

Suma przyznanych punktów

Cena

Czas reakcji

Zadanie nr 1.

2.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

12.960,00

60

20

80

4.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

25.000,00

31,10

40

71,10

Zadanie nr 2.

1.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

JEZIERSKI SC

ul. Targowa 18A

63-200 Jarocin

14.300,00

60

40

100

Zadanie nr 3.

5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

136.500,00

60

40

100

Zadanie nr 4.

6.

Zakład Stolarsko-Tartaczny SC

Usługi Pogrzebowe

Helena Pawlak, Sławomir Pawlak

Olszyna 82

63-500 Ostrzeszów

34.020,00

60

20

80

Zadanie nr 5.

3.

Zakład Pogrzebowy ARKA

Zofia, Piotr Golińscy

ul. Sienkiewicza 15

63-300 Pleszew

30.000,00

60

40

100

7.

ALTAR Zakład Pogrzebowy

Waldemar Goliński

ul. H. Sienkiewicza 10

63-300 Pleszew

39.600,00

-

-

-

Ostrów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r.

PO VII WB.261.1.2017

Stosownie do treści art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, uzupełnia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku, dodając pkt.3:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

3.

 

Usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów prokuratur rejonowych okręgu ostrowskiego:

1. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim - ul. Sądowa 2,

2. Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie - Park Wojska Polskiego 2,

3. Prokuratura Rejonowa w Pleszewie - ul. Kościelna 1,

4. Prokuratura Rejonowa w Jarocinie - Al. Niepodległości 19,

5. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie - ul. Zamkowa 33.

usługa

Przetarg nieograniczony

71.600,00 zł

III kwartał 20017 r.

 

Plik do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/plan_17/plan_na_17b.pdf

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 2 marca 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 09 lutego 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 Wyjaśnienia treści SIWZ (art. 38 ust. 2 Pzp)

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), zwane dalej Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ:

ZESTAW ZAPYTAŃ nr III:

Zapytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 w sytuacji kiedy dla Zamawiającego będą wystawiane 3 polisy główne potwierdzające warunki ubezpieczenia, prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się aby dla poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury mogły zostać wystawione kopie polis głównych potwierdzających zakres obowiązujących wariantów.

Nadmieniam, iż Zamawiający wskazuje, że składka za ubezpieczenie przekazywana będzie przez każdą z jednostek osobno.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ, przy czym pragnie podkreślić, że SIWZ przewiduje dwa rozwiązania względem wystawienia polis pkt. 1.3.3 oraz pkt. 1.3.4 Dział II – Opis przedmiotu zamówienia, str. 5.

Ostrów Wielkopolski, dnia 08 lutego 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (art. 38 ust. 2 Pzp)

Zmiana treści SIWZ (art. 38 ust. 4 Pzp)

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), zwane dalej Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ:

 

ZESTAW ZAPYTAŃ nr I:

Zapytanie 1:

W zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazuje zasady stosowania ankiet medycznych/ oświadczeń o stanie zdrowia – dot. pkt. 15, pkt. 16.5 oraz pkt. 19. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że zapisy pkt. 19 są sprzeczne z zapisami poprzedzającymi. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie zasad dotyczących możliwości stosowania ankiet medycznych/ oświadczeń o stanie zdrowia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający usuwa pkt. 19 z Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

Zapytanie 2:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 26.2Do okresu stażu uprawniającego do skorzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany będzie okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązującej u Zamawiającego, umowy ubezpieczenia” warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana także jako ciągłość w opłacaniu składek?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku sytuacji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 26.2 „Do okresu stażu uprawniającego do skorzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany będzie okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązującej u Zamawiającego, umowy ubezpieczenia” warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana także jako ciągłość w opłacaniu składek.

 

Zapytanie 3:

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 26 wskazał dwa zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że celem wskazania dwóch pakietów jest to, aby Wykonawca wybrał, który z pakietów przedstawi w swojej ofercie. Jeżeli odpowiedź Zamawiającego jest negatywna, Wykonawca prosi o przedstawienie szczegółowych zasad, wskazujących komu przysługuje dany z pakietów i w jakich sytuacjach.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 26 wskazał dwa zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że celem wskazania dwóch pakietów jest to, aby Wykonawca wybrał, który z pakietów przedstawi w swojej ofercie.

 

Zapytanie 4:

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 36.28 Zamawiający podał ogólną definicję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Czy w ramach tej definicji Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie definicji poszczególnych pojazdów, w następującym brzmieniu:

1) pojazd w ruchu drogowym – pojazd rozumiany zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj;

2) pojazd szynowy - pojazd kolejowy ciągnięty przez pojazd trakcyjny, z tym że:

- pojazd kolejowy, oznacza pojazd stosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

3) pojazd w ruchu wodnym – pasażerski albo towarowy statek morski albo statek śródlądowy – z wyjątkiem okrętów wojennych – o napędzie silnikowym lub żaglowym,;

4) pojazd w ruchu powietrznym – pasażerski statek powietrzny koncesjonowanych linii lotniczych.

W przypadku nie przyjęcia powyższych definicji przez Zamawiającego Wykonawca prosi  o informację, czy Zamawiający zaakceptuje, iż w ramach wypadku w ruchu powietrznym odpowiedzialnością Wykonawcy objęte będą pasażerskie statki powietrzne koncesjonowanych linii lotniczych? Jeśli jednak Zamawiający nie zaakceptuje ww. definicji, prosimy o zdefiniowanie listy zamkniętej statków powietrznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 5:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 36.42 – Czy w ramach definicji rekonwalescencji Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie: zwolnienie lekarskie wystawione przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 6:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 36.43 – w związku z problemami interpretacyjnymi Wykonawca prosi o potwierdzenia, że przez zapis: „Ubezpieczyciel wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub chemioterapii.” Należy rozumieć, iż w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii jak i chemioterapii Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 36.43 należy rozumieć, iż w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii jak i chemioterapii Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie.

 

Zapytanie 7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy przez zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 24Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia będą wypłacone, bez stosowania żadnych ograniczeń, już od 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku” należy rozumieć brak możliwości stosowania minimalnych ograniczeń warunkujących wypłatę świadczenia tj. wypłatę świadczenia po osiągnięciu minimalnego stopnia trwałego uszczerbku, np. 5 %? 

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przez zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 24 „Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia będą wypłacone, bez stosowania żadnych ograniczeń, już od 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku” należy rozumieć brak możliwości stosowania minimalnych ograniczeń warunkujących wypłatę świadczenia tj. wypłatę świadczenia po osiągnięciu minimalnego stopnia trwałego uszczerbku, np. 5 %.

 

Zapytanie 8:

Czy w związku z zapisem pkt. 36.46 zał. nr 1 do SIWZ: „Wykonawca wypłaca świadczenie za każde wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego bądź ciężkiej choroby małżonka (partnera) ubezpieczonego z zastrzeżeniem, iż w przypadku chorób wykazujących między sobą powiązanie „połączonych w grupy w OWU Wykonawcy” zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z powiązanych ze sobą chorób w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.” Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczenia za każde wystąpienie ciężkiej choroby w okresie trwania umowy w stosunku do jednego ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tej choroby?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tej choroby.

 

Zapytanie 9:

Czy w związku z zapisem w pkt. 36.46 zał. nr 1 do SIWZ, iż w przypadku przeszczepu narządów katalog przeszczepów dotyczy co najmniej przeszczepu: serca, płuc, szpiku kostnego, Zamawiający zaakceptuje allogeniczny przeszczep szpiku obowiązujący w OWU Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Siwz.

 

Zapytanie 10:

W związku z tym, że wskazany w SIWZ zakres chorób w ryzyku wystąpienia ciężkiej choroby u dziecka ubezpieczonego pod względem ich ciężkości i częstości występowania jest bardzo różny, czy Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń w pkt. C Załącznika nr 1 do SIWZ, traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby? W przypadku zgody w tabeli świadczeń – w ryzyku ciężkich chorób dziecka Ubezpieczonego dodano by zapis w nawiasie: „(świadczenie za 100 % sumy ubezpieczenia)”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 11:

Czy Zamawiający zgodzi się aby katalog dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności w ryzyku: śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy oraz śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego uzupełnić o poniższe (powszechnie stosowanie) wyłączenie:

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku przy pracy:

- w wyniku wypadku komunikacyjnego, jeżeli ubezpieczony/ małżonek ubezpieczonego prowadził pojazd, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, a miało to wpływ na zajście zdarzenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje katalog dopuszczalnych wyłączeń i dodaje punkt 16 o treści: Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku przy pracy, w wyniku wypadku komunikacyjnego, jeżeli ubezpieczony/ małżonek ubezpieczonego prowadził pojazd, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, a miało to wpływ na zajście zdarzenia.

 

Zapytanie 12:

Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ katalog dopuszczalnych wyłączeń. W związku z problemami interpretacyjnymi Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dopuszczalne wyłączenia określone w części B w punktach od 1 do 9 mają zastosowanie również w ramach następujących ryzyk:

 • poważnego zachorowania ubezpieczonego, współmałżonka ubezpieczonego, dziecka ubezpieczonego;
 • pobytu ubezpieczonego w szpitalu;
 • operacji chirurgicznej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyłączenia wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ w części B są generalnymi włączeniami i dotyczą wszystkich świadczeń.

 

Zapytanie 13:

Czy Zamawiający zgodzi się aby do opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ, część B katalogu dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu dopisać następujące placówki:

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w: hospicjach, placówkach dla przewlekle chorych?

Pobyt w hospicjum bądź w placówce dla przewlekle chorych jest pobytem, który nie spełnia powszechnie stosowanej definicji leczenia szpitalnego, które oznacza „leczenie szpitalne stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia bądź utratą życia”. Pobyt w hospicjum przeznaczony jest dla chorych wymagających opieki paliatywnej, służącej złagodzeniu skutków choroby i nie prowadzi do polepszenia stanu zdrowia. Konieczność obejmowania odpowiedzialnością pobytu w ww. placówkach wiąże się albo z radykalnym podwyższeniem składki albo niemożnością oszacowania ryzyka co spowodować może brak możliwości przystąpienia Wykonawców do przetargu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1 do SIWZ, część B, pkt. 12. Zamawiająca zmienia zapis na:

„Zamawiający wyraża zgodę na brak odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu pobytu w:

 1. placówkach lecznictwa odwykowego, zakładach opiekuńczo-leczni­czych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 2. hospicjach, placówkach dla przewlekle chorych
 3. zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych
 4. ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych
 5. oddziałach dziennych oraz takich zakładach opieki zdrowotnej, które nie są przezna­czone do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.”

 

Zapytanie 14:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w ramach dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskazanych w części B pkt. 11 uzupełnić:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, jeśli pobyt ten był konieczny w:

- związku z rehabilitacją, z wyłączeniem pierwszego pobytu w szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ten rozpoczął się po zakończeniu objętego odpowiedzialnością Wykonawcy pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 15:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej uzupełnić o poniższe (powszechnie stosowane) wyłączenia:

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej:

 • wykonanej w celach diagnostycznych;
 • związanej z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia, sztucznego narządu lub części sztucznego narządu;
 • która jest kolejną operacją chirurgiczną tego samego narządu, pozostającą w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku (reoperacja).?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 16:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ wskazał definicję urodzenia martwego noworodka: „urodzenie się Ubezpieczonemu będącemu biologicznym rodzicem dziecka, po upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia z odpowiednią adnotacją o martwym urodzeniu. Za urodzenie martwego dziecka uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia, zmarło w trakcie porodu lub urodziło się martwe.”.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacji, w której dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie z tytułu ryzyka urodzenia martwego dziecka, a podstawą wypłaty świadczenia będzie akt urodzenia z odpowiednią adnotacją o martwym urodzeniu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, w której dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie z tytułu ryzyka urodzenia martwego dziecka, a podstawą wypłaty świadczenia będzie akt urodzenia z odpowiednią adnotacją
o martwym urodzeniu.

 

Zapytanie 17:

Czy wysokości świadczeń podane w tabeli w części C Załącznika nr 1 do SIWZ są wartościami skumulowanymi tzn. czy podane kwoty są ostatecznymi kwotami do wypłaty z tytułu realizacji danego ryzyka?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że podane w tabeli w części C Załącznika nr 1 do SIWZ są wartościami skumulowanymi.

 

Zapytanie 18:

 Zamawiający w ramach klauzul dodatkowych – w klauzuli nr 37.1 załącznika nr 1 do SIWZ wnioskuje o rozszerzenie katalogu przeszczepów o przeszczep nerki. Wykonawca odpowiada za przeszczep nerki w ramach ciężkiej choroby „niewydolność nerek”: „niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki”. Czy w związku z tym, że w Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przeszczep nerki w obydwu chorobach, Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku operacji przeszczepienia nerki zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że klauzula nr 37.1 jest klauzulą fakultatywną. 

 

Zapytanie 19:

Zamawiający w ramach klauzul dodatkowych – w klauzuli nr 37.3 załącznika nr 1 do SIWZ wnioskuje o uznanie klasyfikacji oparzeń zgodnie z klauzulą. Czy Wykonawca spełni tę klauzulę i otrzyma 2 punkty oferując oparzenia zgodnie z definicją obowiązującą w OWU Wykonawcy: „tylko takie oparzenia, które wymagają hospitaliza­cji i obejmują: a) ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub b) ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia. Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu oparzonej powierzchni ciała;”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni tę klauzulę i otrzyma 2 punkty oferując oparzenia zgodnie z definicją obowiązującą w OWU Wykonawcy: „tylko takie oparzenia, które wymagają hospitaliza­cji i obejmują: a) ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub b) ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia. Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu oparzonej powierzchni ciała;”.

 

Zapytanie 20:

pkt. 1.3.5 Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla wszystkich osób objętych ochroną Ubezpieczeniową indywidualnych certyfikatów potwierdzających zawarcie ochrony ubezpieczeniowej. Certyfikaty potwierdzające zawarcie ochrony będą dostarczane ubezpieczonym na wniosek Zamawiającego, na wniosek ubezpieczonego lub drukowane za pomocą systemu elektronicznego, do którego dostęp Wykonawca umożliwi Zamawiającemu. Każda jednostka prokuratury będzie opłacała składkę samodzielnie i przekazywała ją na konto wskazane przez Wykonawcę. Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w okresach miesięcznych. W związku z rekomendowaniem przez Zamawiającego obsługi ubezpieczenia w elektronicznym systemie informatycznym, czy zatem Zmawiający zgodzi się aby certyfikaty osób ubezpieczonych były dostępne oraz drukowane za pośrednictwem wyżej wskazanego systemu przez osoby wyznaczone do obsługi ubezpieczenia u Zamawiającego?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań aby certyfikaty osób ubezpieczonych były dostępne oraz drukowane za pośrednictwem wyżej wskazanego systemu przez osoby wyznaczone do obsługi ubezpieczenia u Zamawiającego.

 

Zapytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu Załącznika nr 1 pkt. 28 Wypłata świadczenia nastąpi przelewem na konto bankowe, a jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Ubezpieczonego”, ze jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego wypłata nastąpi w kasie Banku lub przekazem pocztowym ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 22:

Załącznik nr 4 § 5 pkt. 1 Podstawą do wypłaty odszkodowania – świadczenia będzie jeden z następujących dokumentów:

– akt urodzenia;

– akt zgonu;

– wypis ze szpitala;

– orzeczenie lekarskie o stopniu uszczerbku na zdrowiu/ dokumentacja medyczna potwierdzająca doznany uszczerbek na zdrowiu;

– lub inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające roszczenie.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, ze wypłata świadczenia na podstawie dokumentów zgodnych z owu ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 23:

Załącznik nr 4 § 5 pkt. 2Wypłata świadczenia nastąpi przelewem na konto bankowe, a jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Ubezpieczonego”

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, ze jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego wypłata w kasie Banku lub przekazem pocztowym ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 24:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy broker GESTUM BROKER Sp. z o. o. posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że broker GESTUM BROKER Sp. z o. o. posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

 

Zapytanie 25:

SIWZ, Dział II, pkt. 1.3.4Forma wystawienia polis - Zamawiający zaakceptuje również formę wystawienia polis, w której Wykonawca wystawi łącznie - cztery polisy główne, po jednej dla każdego z wariantów ubezpieczenia. Polisy byłyby wystawione na jednostkę przeprowadzającą postępowanie przetargowe, gdzie beneficjentami będą wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury, wymienione w ust. 2. Dla każdej jednostki Wykonawca wystawi właściwe Certyfikaty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą czy w powyższym zapisie nie wystąpił błąd jeżeli chodzi o liczbę polis ? Prośba o wskazanie prawidłowego brzmienia tego zapisu w zakresie ilości polis.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zmienia  zapis SIWZ, Dział II, pkt. 1.3.4, korygując liczbę polis:

„Forma wystawienia polis - Zamawiający zaakceptuje również formę wystawienia polis, w której Wykonawca wystawi łącznie - trzy polisy główne, po jednej dla każdego z wariantów ubezpieczenia. Polisy byłyby wystawione na jednostkę przeprowadzającą postępowanie przetargowe, gdzie beneficjentami będą wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury, wymienione w ust. 2. Dla każdej jednostki Wykonawca wystawi właściwe Certyfikaty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.”

 

Zapytanie 26:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zapisie Załącznika nr 3 , str. 52, Świadczenia obligatoryjne Wariant ubezpieczenia nr III w Wymaganych minimalnych wartościach świadczeń, skumulowane” - nastąpiła omyłka pisarska (załączona została tabela z nieprawidłowymi wartościami) oraz prosi o załączenie tabeli z prawidłowymi danymi w Wariancie ubezpieczenia nr III.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, poniżej załączamy tabelę z prawidłowymi danymi.

 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 – Kalkulacja, dotyczy tabeli - WARIANT UBEZPIECZENIA NR III.

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

Wymagane minimalne wartości świadczeń, skumulowane

Maksymalna ilość punktów za poszczególne świadczenie

OFERTA WYKONAWCY

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

 
 
 

Procentowy wzrost wysokości świadczenia

Wysokość świadczenia po procentowym zwiększeniu wysokości świadczenia, skumulowane

Liczba przyznanych punktów

 

(PLN)

(%)

(PLN)

 

0

1

2

3

4

5

6

 

1

Śmierć  ubezpieczonego

71 500,00

5

 

 

 

 

2

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

360 000,00

1

 

 

 

 

3

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

253 000,00

1

 

 

 

 

4

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

253 000,00

1

 

 

 

 

5

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

143 000,00

2

 

 

 

 

6

Śmierć ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

121 000,00

2

 

 

 

 

7

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -- za 100%

68 000,00

2

 

 

 

 

8

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

680,00

2

 

 

 

 

9

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

68 000,00

2

 

 

 

 

10

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

680,00

2

 

 

 

 

11

Śmierć małżonka

25 000,00

2

 

 

 

 

12

Śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

44 000,00

2

 

 

 

 

13

Śmierć dziecka

6 600,00

1

 

 

 

 

14

Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców współmałżonka

3 400,00

4

 

 

 

 

15

Urodzenie się dziecka

1 800,00

4

 

 

 

 

16

Urodzenie martwego dziecka

3 960,00

1

 

 

 

 

17

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

7 480,00

1

 

 

 

 

18

Leczenie szpitalne- za jeden dzień pobytu w szpitalu (od 1 do 14 dnia pobytu w szpitalu):

 

 

 

 

 

 

19

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy

467,50

1

 

 

 

 

20

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym

374,00

1

 

 

 

 

21

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy

374,00

1

 

 

 

 

22

Za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

187,00

1

 

 

 

 

23

Za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

280,50

1

 

 

 

 

24

Za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego  świadczeniami od nr 19 do 23 (od 15 dnia pobytu w szpitalu)

85,00

1

 

 

 

 

25

Za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego chorobą

85,00

1

 

 

 

 

26

OIT-jednorazowe świadczenie

990,00

1

 

 

 

 

27

Rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia)

47,85

1

 

 

 

 

28

Trwała niezdolność do pracy

36 000,00

1

 

 

 

 

29

Ciężkie choroby ubezpieczonego

14 000,00

2

 

 

 

 

30

Liczba jednostek chorobowych

36 zdarzeń

 

 

 

 

 

31

Leczenie specjalistyczne

15 000,00

5

 

 

 

 

32

Operacje chirurgiczne

8 000,00

3

 

 

 

 

33

Karta apteczna

500,00

1

 

 

 

 

34

Ciężkie choroby  małżonka Ubezpieczonego

5 000,00

2

 

 

 

 

35

Liczba jednostek chorobowych

22 zdarzenia

 

 

 

 

 

36

Ciężkie choroby  dziecka Ubezpieczonego

3 000,00

2

 

 

 

 

37

Liczba jednostek chorobowych

20 zdarzeń

 

 

 

 

 

Maksymalna ilość punktów:

60

       

 

Zapytanie 27:

SIWZ, Dział IV, pkt. 1.1 - Zgodnie z wymogiem złożenia wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wraz z ofertą, Wykonawca prosi o wskazanie, które sekcje w/w dokumentu są obligatoryjne do wypełnienia przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający wskaże obowiązek wypełnienia w Części III, sekcji C (konflikt interesów), Wykonawca prosi o podanie danych osób zajmujących się postępowaniem po stronie Zamawiającego i brokera. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia oświadczenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Z godnie z zapisem SIWZ Dział III – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania:

„2. Podstawy wykluczenia z postępowania - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

(Art. 24.5. Pzp „3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 z:

 1. a) zamawiającym,
 2. b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 3. c) członkami komisji przetargowej,
 4. d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

–   chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;)”

W świetle powyższych zapisów wypełnianie JEDZ- a w Części III, sekcji C (konflikt interesów) nie jest wymagane.

 

Stosownie do treści art. 38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

 1. Było:

„(…) B – kryterium „wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych”


 Zamawiający zmienia na:

„(…) B – kryterium „wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych”

 

 1. Było:

„(… )C – kryterium „warunki dodatkowe

Obliczenie ilości punktów w kryterium „warunki dodatkowe” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

n       - numer oferty

Cn     - liczba punktów przyznana ofercie „n” w kryterium „warunki dodatkowe”

ICmin              - najniższa ilość punktów w kryterium „warunki dodatkowe”, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

ICn - ilość punktów badanej oferty w kryterium „warunki dodatkowe” (…)”

 

Zamawiający zmienia na:

„(…) C – kryterium „warunki dodatkowe

Obliczenie ilości punktów w kryterium „warunki dodatkowe” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

n       - numer oferty

Cn     - liczba punktów przyznana ofercie „n” w kryterium „warunki dodatkowe”

ICn - ilość punktów badanej oferty w kryterium „warunki dodatkowe”

ICmax - najwyższa ilość punktów w kryterium „warunki dodatkowe”, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu (…)”

 

 

ZESTAW ZAPYTAŃ nr II:

Zapytanie 1

Dotyczy pkt. 1.3.3. i 1.3.4. Forma wystawienia polis.

Czy Zamawiający zgodzi się aby zamiast wystawiania osobnej polisy dla każdego z wariantów, wystawionych zostało np. 5 polis (dla każdej z Prokuratur osobno) z których każda zawierałaby 3 warianty? Powyższe rozwiązanie znacznie ułatwi obu stronom prowadzenie rozliczeń i ewidencji polis.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuści możliwość dodatkowego rozwiązania tj. wystawiania 5 polis (dla każdej z Prokuratur osobno) z których każda zawierałaby 3 warianty ubezpieczenia. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ, dział II, ppkt. 1.3.4:

“Forma wystawienia polis - Zamawiający zaakceptuje również formę wystawienia polis, w której Wykonawca wystawi łącznie - trzy polisy główne, po jednej dla każdego z wariantów ubezpieczenia. Polisy byłyby wystawione na jednostkę przeprowadzającą postępowanie przetargowe, gdzie beneficjentami będą wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury, wymienione w ust. 2. Dla każdej jednostki Wykonawca wystawi właściwe Certyfikaty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zamawiający dopuści możliwość dodatkowego rozwiązania tj. wystawiania 5 polis (dla każdej z Prokuratur osobno) z których każda zawierałaby 3 warianty ubezpieczenia. “

 

Zapytanie 2

Dotyczy pkt. 1.3.8. Data płatności składki

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów w  pkt. 1.3.8., za datę zapłacenia składki przez Zamawiającego uznawana była data wpływu składki na konto wskazane przez Zakład Ubezpieczeń?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Zapytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 10

Prosimy o doprecyzowanie, że w pkt. 10 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, Zamawiający używając określenia “Ubezpieczony” ma na myśli Członka Rodziny Pracownika

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 10 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, Zamawiający używając określenia “Ubezpieczony” ma na myśli również Członka Rodziny Pracownika. Definicja “Ubezpieczonego” została opisana w pkt. 36.3 Warunków szczególnych Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

Zapytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 14.1

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę lub uznanie za równoważne zapisów z pkt. 14.1 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, lit. a. na poniższe:

 1. Nabycia prawa do przystąpienia.

Za datę nabycia przez Pracownika prawa do przystąpienia uważa się późniejszą z dat: datę początku okresu ubezpieczenia lub datę zatrudnienia Pracownika.

Za datę nabycia prawa do przystąpienia przez Współmałżonka/Partnera lub Pełnoletnie dziecko Pracownika uważa się późniejszą z dat:

 • Datę nabycia prawa do przystąpienia do Umowy przez Pracownika lub
 • Datę utworzenia podgrupy dla Współmałżonków lub Partnerów lub Pełnoletnich dzieci lub
 • Datę:
  • Zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku przystępowania Współmałżonka;
  • Złożenia odpowiedniego oświadczenia – w przypadku przystępowania Partnera;
  • Ukończenia 18 roku życia – w przypadku przystępowania Pełnoletniego dziecka.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 16.2

Prosimy o doprecyzowanie, że w pkt. 16.2 Warunków szczególnych Załącznika nr 1, Zamawiający używając określenia „deklaracja zgody” ma na myśli deklarację uczestnictwa Członka Rodziny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że “deklarację zgody” należy rozumieć jako deklarację uczestnictwa Członka Rodziny.

 

Zapytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 16.5

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisów z Załącznika nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 16.5:

„W celu weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca zwraca się bezpośrednio do ubezpieczonego o przesłanie potrzebnej dokumentacji. Termin uzupełnienia dokumentacji podany będzie w piśmie (max. do 30 dni). W przypadku braku dostarczenia wymaganej dokumentacji przez ubezpieczonego, Wykonawca ponownie wzywa ubezpieczonego do przesłania lub uzupełnienia stosownej dokumentacji. Po 60 dniach bezskutecznego wzywania ubezpieczonego (od pierwszego wezwania ubezpieczonego) do przesłania bądź uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca ma prawo zakończyć proces weryfikacji medycznej – odmawiając przyjęcia do ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od ubezpieczonego komplet dokumentów, na podstawie których może dokonać weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca w ciągu 14 dni ma obowiązek zawiadomić  ubezpieczonego o wyniku weryfikacji medycznej, zarówno pozytywnej – pozwalającej przystąpić do ubezpieczenia, jak i negatywnej – odmawiającej przyjęcia do ubezpieczenia. W przypadku odmowy przyjęcia do ubezpieczenia przez Wykonawcę, jeśli składka została opłacona, Wykonawca zwraca składkę za osobę w całości, wnosząc do Ubezpieczającego o rozliczenie składki przy kolejnej płatności lub o podanie numeru konta, na które ma zwrócić składkę.”

 poniższym zapisem:

„W celu weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca zwraca się bezpośrednio do ubezpieczonego o przesłanie potrzebnej dokumentacji. Wykonawca ma prawo zakończyć proces weryfikacji medycznej – odmawiając przyjęcia do ubezpieczenia. Wykonawca świadczy ochronę tymczasową (tj. ochronę na warunkach określonych w Umowie), z sumą ubezpieczenia równą wysokości limitu automatycznej akceptacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od ubezpieczonego komplet dokumentów, na podstawie których może dokonać weryfikacji stanu zdrowia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić ubezpieczonego o wyniku negatywnej weryfikacji medycznej – odmawiającej przyjęcia do ubezpieczenia. W przypadku odmowy przyjęcia do ubezpieczenia przez Wykonawcę, jeśli składka została opłacona, Wykonawca zwraca składkę za osobę w całości, wnosząc do Ubezpieczającego o rozliczenie składki przy kolejnej płatności lub o podanie numeru konta, na które ma zwrócić składkę.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 35 lit.f

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 35 lit. f informacja o należnej składce do zapłacenia była udzielana przez Wykonawcę za pośrednictwem środowiska informatycznego do obsługi ubezpieczenia lub pisemnie (e-mail) na każdorazowe zapytanie Ubezpieczającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.11

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.11 informacji analogicznej jak w pkt. 36.34, że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.17

Czy Zamawiający zgodzi się, aby stosowane deklaracje były zgodne ze wzorami stosowanymi aktualnie u Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodzi się, aby stosowane deklaracje były zgodne ze wzorami stosowanymi aktualnie u Wykonawcy, pod warunkiem że nie będą one stały w sprzeczności do zapisów SIWZ (np. w przypadku ankiet medycznych).

 

Zapytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.27, 36.28, 36.29

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.27 - 36.29, wypłata świadczenia była ograniczona warunkiem wystąpienia śmierci przed upływem 210 dni od dnia zajścia odpowiednio NW/wypadku komunikacyjnego/wypadku przy pracy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 11

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie dopuszczalnego ograniczenia w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32 w poniższym brzmieniu:

„Dopuszczalne ograniczenie – wypłata świadczenia z tytułu śmierci w wyniku zawału serca / udaru mózgu tylko jeśli nastąpiła przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 12

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.34

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32 informacji że przysposobienie musi nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.32 informacji że przysposobienie musi nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający zmienia zapis SIWZ:

“Urodzenie dziecka: urodzenie się Ubezpieczonemu będącemu biologicznym rodzicem dziecka, po upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia; za urodzenie się żywego dziecka uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu, co najmniej 24 godziny od chwili narodzin. Przez Urodzenie się dziecka należy rozumieć także całkowite nierozwiązywalne przysposobienie przez Osobę ubezpieczoną dziecka, o ile przysposobienie to zostało orzeczone prawomocnym orzeczeniem sądu właściwego do spraw o przysposobienie. Kwota świadczenia określona w SIWZ należna jest za każde dziecko urodzone/ przysposobione w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.”

 

Zapytanie 13

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.37

Czy Zamawiający uzna za równoważną poniższą definicję szpitala:

szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub krajów Unii Europejskiej lub – pod warunkiem dostarczenia dokumentacji medycznej przetłumaczonej na język angielski – kraju spoza Unii Europejskiej, działający zgodnie z prawem miejscowym zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. Pojęcie „szpital” nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka sanatoryjnego, rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego ani jakiejkolwiek placówki, której statutowym zadaniem jest leczenie alkoholizmu lub innych uzależnień;”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

 

Zapytanie 14

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.38 ppkt. 6)

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.38 ppkt. 6) warunku, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu rozpoczął się w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy zakończyła się w przeddzień przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy dodatkowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 15

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.40

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.40 informacji że max pobyt na OIOM wynosi 5 dni?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 16

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.43

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.43 poniższego zapisu:

„Jeżeli przyczyny przeprowadzenia leczenia specjalistycznego, miały miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) przyczyny leczenia specjalistycznego zaistniały w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego;

2) wcześniejsza umowa ubezpieczenia obejmująca zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego została rozwiązana;

3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 17

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.44

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.44 poniższego zapisu:

„Prawo do świadczenia nie przysługuje w związku z operacją chirurgiczną, na którą skierowanie zostało wystawione przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego;

2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego zakończyła się;

3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zapytanie 18

Dotyczy Załącznik nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.46

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 1, A. Warunki szczególne, pkt. 36.46 poniższego zapisu:

„Prawo do świadczenia z tytułu poważnego zachorowania nie przysługuje, jeżeli poważne zachorowanie powstało w następstwie stanów chorobowych ujawnionych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli stany chorobowe, o których mowa powyżej, których następstwem jest wystąpienie któregokolwiek z poważnych zachorowań wymienionych w Tabeli 2 do SIWZ, ujawniły się przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) stany chorobowe ujawniły się w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania;

2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania zakończyła się;

3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.”?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień (zmian), jak wyżej,  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 5 stycznia 2017 r.

Sprawa nr

PO.IIIG.230.87.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwana dalej Zamawiającym, informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”, zamówienia udzielono w dniu 04.01.2017 r., konsorcjum firm:

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań,

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań.

Ostrów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2017 r.

 

PO.IIIG.230.87.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwana dalej Zamawiającym, informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”, wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1:

konsorcjum firm:

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań,

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Cena oferty: 486.636,68 zł