Ostrów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.6.2017

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniuDotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na  zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu Wykonawców
i odrzuceniu ofert

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

 

Zadanie nr 1.

Oferta nr 2: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski

W ogólnej cenie brutto oferty: 254.610,00 zł.

 

Zadanie nr 2.

Oferta nr 1: Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79,
62-800 Kalisz

W ogólnej cenie brutto oferty: 233.700,00 zł.

 

Zestawienie przyznanych punktów:

 

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy

w zł

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

     Cena (C) - 60%,

     Lekarz medycyny (LM) – 40 %

Liczba przyznanych punktów

Suma przyznanych punktów

Cena

Lekarz medycyny

Zadanie nr 1.

2.

 

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

254.610,00

60

20

80

Zadanie nr 2.

1.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony

Im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

 

233.700,00

60

20

80

 

 Żaden Wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona.

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta najwcześniej:

  • dla Zadania NR 1 i 2  - 21 lipca 2017 roku.