Ostrów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.5.2017

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniuDotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu Wykonawców
i odrzuceniu ofert

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną – dla danego zadania:

 

Zadanie nr 1.

Oferta nr 2: Usługi Pogrzebowe B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy, ul. Limanowskiego 27,
63-400 Ostrów Wielkopolski

W ogólnej cenie brutto oferty: 12.960,00 zł.

 

Zadanie nr 2.

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JEZIERSKI SC., ul. Targowa 18A, 63-200 Jarocin

W ogólnej cenie brutto oferty: 14.300,00 zł.

 

Zadanie nr 3.

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

W ogólnej cenie brutto oferty: 136.500,00 zł.

 

Zadanie nr 4.

Oferta nr 6: Zakład Stolarsko-Tartaczny SC, Usługi Pogrzebowe Helena Pawlak, Sławomir Pawlak, Olszyna 82, 63-500 Ostrzeszów

W ogólnej cenie brutto oferty: 34.020,00 zł.

 

Zadanie nr 5.

Oferta nr 3: Zakład Pogrzebowy ARKA, Zofia, Piotr Golińscy, ul. Sienkiewicza 15, 63-300 Pleszew

W ogólnej cenie brutto oferty: 30.000,00 zł.

 

Zestawienie przyznanych punktów:

 

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy

w zł

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena (C) - 60%, Czas reakcji (CR) – czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia – 40%

Liczba przyznanych punktów

Suma przyznanych punktów

Cena

Czas reakcji

Zadanie nr 1.

2.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

12.960,00

60

20

80

4.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

25.000,00

31,10

40

71,10

Zadanie nr 2.

1.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

JEZIERSKI SC

ul. Targowa 18A

63-200 Jarocin

14.300,00

60

40

100

Zadanie nr 3.

5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

136.500,00

60

40

100

Zadanie nr 4.

6.

Zakład Stolarsko-Tartaczny SC

Usługi Pogrzebowe

Helena Pawlak, Sławomir Pawlak

Olszyna 82

63-500 Ostrzeszów

34.020,00

60

20

80

Zadanie nr 5.

3.

Zakład Pogrzebowy ARKA

Zofia, Piotr Golińscy

ul. Sienkiewicza 15

63-300 Pleszew

30.000,00

60

40

100

7.

ALTAR Zakład Pogrzebowy

Waldemar Goliński

ul. H. Sienkiewicza 10

63-300 Pleszew

39.600,00

-

-

-


 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta najwcześniej:

  • dla Zadania NR 1 - 26 lipca 2017 roku,
  • dla Zadań NR 2, 3, 4, 5 – 21 lipca 2017 roku.

 

W dniu 17 lipca 2017 roku, Zamawiający, w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), odrzucił ofertę nr 7 -  dla zadania nr 5, tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferent - ALTAR Zakład Pogrzebowy, Waldemar Goliński, ul. H. Sienkiewicza 10, 63-300 Pleszew, dokonał następujących zmian:

Przedstawił ofertę bez uwzględnienia formularza cenowego Zamawiającego z rozbiciem cenowym na:

  1. Przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (km),
  2. Koszt przechowywania zwłok w chłodni (doba),

Oferent dokonał modyfikacji oświadczenia: „CZAS REAKCJI - czas dojazdu na miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia”.