Prokurator Rejonowy w Kaliszu w skierowanym do Sądu akcie oskarżenia zarzucił wójtowi jednej z podkaliskich miejscowości, iż będąc funkcjonariuszem publicznym podczas czynności prawnej zawarcia związku małżeńskiego, którą prowadził w listopadzie 2015 r. w budynku urzędu gminy nie dopełnił obowiązków w zakresie procedury i formy ceremonii, w ten sposób, że prowadził w/w uroczystość w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 2,4 promila alkoholu we krwi czym działał na szkodę pokrzywdzonych, naruszając ich prawo do uroczystego i godnego zawarcia związku małżeńskiego oraz interesu publicznego narażając na uszczerbek zaufanie społeczne co do godności i powagi funkcjonariusza publicznego.
Powyższe zachowanie zostało zakwalifikowane przez prokuratora jako występek z art. 231§1 k.k. zagrożony karą  pozbawienia wolności do  3 lat.


Postanowieniem z dnia 13 marca 2017 r. Sąd umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie wskazując w uzasadnieniu, że pokrzywdzeni złożyli przewidziany treścią obowiązującego w dacie zdarzenie art 59a k.k. wniosek o umorzenie postępowania wskazując, iż doszło miedzy nimi, a podejrzanym do pojednania, który zadośćuczynił wyrządzonej im krzywdzie.
Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się Prokurator, który zaskarżył do Sądu Okręgowego powyższe postanowienie wskazując na prawną niedopuszczalność zastosowania instytucji z art. 59a k.k., a także podnosząc mające wpływ na treść wydanego postanowienia naruszenia przepisów procedury karnej.     
Termin rozpoznania zażalenia nie został na chwilę obecną wyznaczony.  

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler