Ostrów Wielkopolski, dnia 2 marca 2017 r.

PO.IIIG.230.71.2016

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”, stosownie do treści art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami, zwane dalej Pzp), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Jana Pawła II 24,  00-133 Warszawa.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki wynikające z ustawy Pzp, a oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W oparciu o ustalone kryteria wyboru uzyskała następującą ilość punktów:     

A     - kryterium „cena”: waga 60%         

       (po 20% dla każdego wariantu ubezpieczenia);- 60,00 pkt.,

B     - kryterium „wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych”: waga 24%

       (po 8% dla każdego wariantu ubezpieczenia);-24,00 pkt.,

C     - kryterium „warunki dodatkowe”: waga 16%-16,00 pkt.

 Łącznie 100,00 pkt.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. Nie unieważniono postępowania.

Stosownie do treści art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Pzp umowa w sprawie Zamówienia publicznego może już być zawarta.