Ostrów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2016 r.

 PO.IIIG.230.87.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510

 

zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie: ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.:

„Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”.

 

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2016/Ochrona_2/SIWZ_ochrona_138o_20.12.2016.doc

 

 1. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert:
  a) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy oraz opisane: "Oferta - Ochrona",
  b) Ofertę należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszyńskiej 37 – bezwzględnie biuro podawcze Zamawiającego w godz. 7:30-15:30 nie później niż do godz. 10.00 dnia 29.12.2016 roku,
  c) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt. 11.2. SIWZ., oraz zwróci ofertę,
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2016 roku o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego w pok. 313. IV piętro.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  a) usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim,
  b) usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Kaliszu,
  c) usługi ochrony osób i mienia prokuratur okręgu ostrowskiego polegające na:
  - stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  - reagowaniu grup interwencyjnych.
  Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t. z dnia 2016.09.09) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie i związanych z realizacją usługi w trakcie trwania umowy.
  Termin realizacji umowy: od 09.01.2017 r.  od godziny 12:00 do 30.11.2018 r. do godziny 12:00.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób przedstawiony poniżej:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Waga kryterium {%}

  1.

  Cena

  100%

  Maksymalna liczba punktów z wyżej wskazanych kryteriów wynosi 100 punktów.
  Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.