Dnia 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw – opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 169 pod pozycją 1415. (zm. Dz.U. z 2008r., nr 96 poz.608 oraz Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 665)

 Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł. Przepisy ustawy mają zastosowanie do określonych przestępstw popełnionych od dnia jej wejścia w życie.

 Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476).

 Tekst ustawy oraz rozporządzania wykonawczego (format PDF), a także formularz wniosku o przyznanie kompensaty (format RTF) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:


 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/